fyrkant-tjej.jpg

Ungdomsbehandling

I vårt arbete med barn/ungdomar eftersträvar vi ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang. Framtidstågets uppdragsgivare är i första hand socialtjänsten. Vi är utbildade i BBIC och har i varje ärende genomförandeplanen som är grund och riktning för våra insatser kring varje barn/ungdom. I linje med evidensen för multimodalt förändringsarbete, arbetar vi på ungdomens olika livsarenor som,  hemmiljö, skola, fritid och socialt nätverk.

Vi inleder kontakten med att kartlägga ungdomens nätverk, resurser och problemsituationer. Ungdomens egen målbild av en förändrad mer funktionell livssituation, blir en central utgångspunkt för det gemensamma arbetet.

Vår målsättning är att fokusera på barnets/ungdomens resurser och stärka dessa. Det ger en bättre självkänsla och en högre grad av självständighet. På så sätt kan tilliten till de vuxna omkring dem öka.

Vi följer upp och utvärderar insatsen genom månadsrapporter och utvärderingar som är anpassade efter BBiC.

Etiskt och vårdideologiskt betonar vi ett salutogent synsätt, där vi har stor tilltro och respekt för ungdomens inneboende vilja och förmåga till förändring och utveckling till att integrera sig i samhället.

Metodförankring

Framtidstågets behandlare arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder. Vi tillämpar ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt för att bryta destruktiva mönster hos ungdomen och dess omgivning och bygga upp nya funktionella strategier som kan användas i ungdomens vardag. Vi använder även motiverande samtal (MI), som ett kraftfullt redskap i förändringsprocessen. Systemisk kunskap säkerställer den viktiga förståelsen av samverkan och helhetssyn.

Två ungdomsbehandlare utses för att ge behandling till barnet/ungdomen. Detta för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i arbetet.