STADGAR FÖR FÖRENINGEN FRAMTIDSTÅGET

Reviderade och antagna vid årsmötet 1996, 2012, 2017 och 2018

För den ideella Föreningen Framtidståget med hemort i Hägersten, Stockholms kommun. Bildad den 1 december 1996.

1§ Ändamål

Föreningen Framtidståget har två verksamhetsgrenar: den professionella och den ideella.

Professionellt arbetar Föreningen med socialt arbete och då främst med behandling i öppenvård för ungdomar med sociala problem samt deras familjer. Framtidståget erbjuder även placeringsmöjligheter av barn, ungdomar, unga vuxna, deras föräldrar samt övriga vuxna.

Ideellt arbetar Framtidståget med socialt förebyggande arbete genom olika sociala och humanitära utbildnings– och integrationsprojekt.

 

Ändamålet för den ideella och icke vinstdrivande Föreningen Framtidstågets verksamhet är att motverka diskriminering och stärka marginaliserade individer genom att bedriva verksamhet som bidrar till ett mer demokratiskt, tolerant och integrerat samhälle. Framtidstågets ambition är att sätta människan i centrum, och att acceptera alla människor villkorslöst och utan fördomar om socioekonomisk, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

 

2§ Beslutande organ

Föreningens beslutandeorgan är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

3§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller enskilt av styrelsens särskilt utsedda personer.

 

4§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12.

 

5§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs majoritetsbeslut vid nästa ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

6§ Upplösning av förening

Upplösning av förening kräver ett beslut vid årsmöte med enkel majoritet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till hälsofrämjande ändamål för ungdomar.

 

7§ Medlemskap

Medlemskap i Föreningen är öppet för alla som vill stödja integration och verka för människor som har mindre möjligheter i samhället och speciellt för ungdomar. Varje medlem äger en röst vid årsmötet och extra årsmötet.

 

8§ Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

9§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som senast den 30 maj inte har betalat medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ut föreningen. Medlemskapet avslutas i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckning.

 

10§ Uteslutning m.m.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen får tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Besluttiden får begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månaders beslutsfrist.

 

11§ Medlemsrättigheter- och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

12§ Årsmötet

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet.

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär.

 

13§ Mandatperioder

Ordförande väljs för en period av två år och övriga styrelseledamöter väljs för en period av ett år vid ordinarie årsmöte. Det skall då även tas hänsyn till föreningens strävan att uppnå lika stor fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Vid ordinarie årsmöte väljs revisor för en period av ett år.

Ordinarie årsmöte skall, som förberedelse inför nästkommande ordinarie årsmöte, utse en valberedning bestående av två föreningsmedlemmar. Ledamot av valberedning kan icke själv föreslås eller väljas till styrelseledamot eller revisor.

 

14§ Ärenden vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall normalt följande ärenden behandlas

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande av årsmötet
 • Val av sekreterare för förande av protokoll över årsmötet
 • Val av protokolljusterare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomiska berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk plan och fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsår
 • Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av valberedning
 • Val av revisor
 • Övriga ärenden

 

15§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

16§ Styrelsens sammanställning

Styrelsen består av minst tre och högst elva ledamöter.

Styrelsen beslutar efter majoritetsprincipen och är beslutsför då minst två ledamöter är närvarande vid ett styrelsemöte som regelenligt sammankallas. Ordförande äger två röster och övriga styrelseledamöter äger en röst vardera. Vid ordförandens frånvaro äger vice ordförande två röster. Det åligger närvarande ordförande eller vice ordförande att inhämta och ta hänsyn till den bortavarandes synpunkter vid avläggande av dessa röster. I annat fall är fattade beslut ogiltiga.

Enskild medlem äger rätt att avstå från aktivt deltagande i av styrelsen beslutade aktiviteter, som strider mot dennes principer, eller som denne upplever som personligt kränkande.

En styrelsemedlem som missköter sina åtaganden kan genom beslut i enkel majoritet av övriga styrelsemedlemmar entledigas med omedelbar verkan.

 

17§ Kallelse till styrelsemöte

Styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Samtliga ärenden som behandlats vid styrelsemöte är belagda med tystnadsplikt, om inte annat beslutas av styrelsen.

 

Stadgar fastställda den 12e maj 2018, Stockholm

 

Yousef Yebari                                    

Ordförande i Föreningen Framtidståget

 

Christian Grsic

Vice ordförande i Föreningen Framtidståget