fyrkant-missbruk.jpg

Missbruksbehandling

På Framtidståget utgår vi ifrån den enskilde personens livssituation. Målet är att hjälpa varje person tillbaka till ett värdigt liv utan beroende. Ett beroende kan inte isoleras från övriga delar i en människas liv. Därför behandlas inte enbart beroendet utan vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Vi möter klientens önskemål och egna resurser i den aktuella livssituationen. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som tillika rekommenderas i de nationella riktlinjerna – 12 steg, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande samtal (MI).

Motiverande samtal – att möta personen där han/hon befinner sig och hjälpa till förändring

Motiverande samtal, MI, är en metod som används för att hjälpa klienter till  förändring. Behandlingsansvarig använder metoden för möta klienten, utforska och stärka klientens egna motivation till förändring. Metoden har forskningsstöd, och rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vissa tillstånd. I centrum för MI är klientens tankar och känslor. Samtalsmetoden ökar förutsättningarna för att förändring ska kunna ske.

Enskilda samtal

Framtidståget erbjuder enskilda samtal med inriktning på missbruks- och beroendeproblem.

Genom kunskap och insikt om dig själv kan du förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och hitta nya sätt att handskas med svårigheter. Gemensamt kartlägger vi anknytning och säkerhetsstrategier, identifierar främjande och hindrande faktorer.

I enskilda samtal ger du möjlighet till ett annat förhållningssätt till dig själv. Ökade insikter och kunskaper kommer att påverka t.ex. val, gränssättning och ens egenvärde samt få mer inflytande i nära relationer.

I enskilda samtal ger du verktyg att förebygga och hantera det svåra vi alla ställs inför i vardagen. Genom att kroppsbaserade och tanke-/känslomässiga processer sker parallellt leder det till en genomgripande förändring i tankar, känslor och beteende.

För mer information om enskilda samtal och/eller öppenvårdsbehandling är ni välkomna att kontakta/besöka oss eller så kan vi besöka er om ni önskar.