kibb.jpg

KIBB

Vad är KIBB?

KIBB - Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel - är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit eller misstänkas. KIBB bygger på att familjer i öppenvård, i grupp eller enskilt, får behandling i barn respektive föräldragrupp. Behandlingen utförs av familjebehandlare och omfattar 16-20 sessioner med en veckas intervall. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman. Behandlingsteman för föräldragrupp är bl. a. effekter av våld, hur våld påverkar barn, föräldrastrategier att hantera ilska, aktivt lyssnande och trygghetsplan. Exempel på behandlingsteman för barngrupp är, att uttrycka känslor och reducera ångest, coping för att hantera stress och samtal om upplevelser av våldet (traumaberättelser). Varje behandlingstillfälle avslutas gemensamt med barn, föräldrar och behandlare, för att integrera hur de kan träna nya färdigheter och strategier i praktiken.

När passar KIBB

KIBB erbjuds när det inte förekommer partnervåld
Integrerad metod barn och föräldrar på en gång och tillsammans
Utredningen behöver inte vara klar innan behandlingen startar
Behandlarna återför ärendet om det framkommer mer våld – omprövning av insats

KIBB målgrupp

 • Barn i åldrarna 3-17 år

 • Vårdnadshavare där det finns misstanke om att de misshandlat sina barn

 • Om familjen, utifrån skyddsaspekten, kan behandlas i öppenvård

 • När barn lever med sin/sina föräldrar eller är tillfälligt placerade med planerad hemflytt

 • Föräldrar utan aktivt missbruk

 • Det får inte förekomma eller ha förekommit partnervåld

 • Syskon till barn som utsatts för misshandel

Teman i behandlingen

 • Traumabearbetning

 • Utveckla kunskaper om våld - psykoedukation

 • Berätta om egna erfarenheter av våld och dela med andra i familjen

 • Öka förståelsen för känslor och träna sig i att uttrycka dem

 • Hitta och träna alternativa strategier för att hantera aggression/skydda sig

 • Ansvarstagande för föräldrar

 • Skuldavlastning för barnen

 • Trygghetsplanering

Forskningsresultat

 • Tydligt minskad användning av fysisk bestraffning

 • Minskad depression hos föräldrar och barn

 • Minskade symptom på traumatisering hos barn

 • Positivt förändrade föräldrastrategier