fyrkant-familj.jpg

Familjebehandling

I vårt arbete med familjebehandling har vi en helhetssyn och baserar vi vårt arbete på evidensbaserade metoder. En ledstjärna för oss är att arbeta flexibelt utifrån det uppdrag vi får både vad det gäller metodval och var behandlingen kan bedrivas.

Familjebehandling kan innehålla strukturerade familjesamtal men även kompletteras med familjepedagogiska insatser där ominlärning blir möjlig i vardagsnära situationer.

Vanliga problemsituationer vi kan hjälpa till med är:

  • Våld i nära relationer
  • Konflikter och kommunikationssvårigheter
  • Problem i föräldrarollen
  • Hemmasittarsvårigheter
  • Hedersrelaterad problematik

Familjebehandlarna har specialiserat sig på en behandlingsmodell som heter KiBB som är riktad mot familjer där psykiskt och fysiskt våld förekommit. Behandlingsmodellen är manualbaserad och bygger på kognitiv beteendeterapi.

Framtidstågets uppdragsgivare är i första hand socialtjänsten. Vi utbildade i BBIC och har i varje ärende genomförandeplanen som är grund och riktning för våra insatser.